23.4.10

Rastvori rešenja

2.      0.04 mol/dm3

3.  4 g

4.         100 g MgCl2,

400 g H2O

5.         0.04mol

6.        10 g soli

7.  170 g

8.     6×1022 u NaOH; 1.3×1025 u H2O

9.   0.14 mol/dm3

10.      600g

11.    51 g

12.  32.16 cm3 i 225 g H2O

13.   5.55 g

14.   3.33 %

15.   0.36 mol/m3

16.   110 g

17.   9 g NaCl i 991 gH2O

18.   45 g

19.   2000 puta

20.   36.36 g

21.   52.8

22.   15.64 g i 184.36 g

3.      0.04 mol/dm3

4.  4 g

5.         100 g MgCl2,

400 g H2O

6.         0.04mol

7.        10 g soli

8.  170 g

9.     6×1022 u NaOH; 1.3×1025 u H2O

10.   0.14 mol/dm3

11.      600g

12.    51 g

13.  32.16 cm3 i 225 g H2O

14.   5.55 g

15.   3.33 %

16.   0.36 mol/m3

17.   110 g

18.   9 g NaCl i 991 gH2O

19.   45 g

20.   2000 puta

21.   36.36 g

22.   52.8

23.   15.64 g i 184.36 g

Rastvori - vežbanje

1.       Kako se definiše rastvorljivost? Na koji način se menja koeficijent rastvorljivosti sa porastom temperature a. za supstance čvrstog agregatnog stanja    b. za gasovite supstance?

2.      Koliko iznosi koncentracija rastvora koji se dobija kada se 200 cm3 rastvora HCl koncentracije 0,2 mol/dm3 dopuni vodom DO 1 dm3?

3.       Koliko je potrebno grama natrijum-nitrata za pripremanje 200 g 2 % rastvora? (NaNO3)

4.       Koliko je potrebno grama magnezijum-hlorida i koliko grama vode za pripremanje 500g rastvora masenog udela 0,2?

5.       Izračunati količinu aluminijum-sulftata potrebnog za pripremanje 200 cm3 rastvora koncentracije 0,2 mol/dm3? (Al2(SO4)3)

6.       Koliko zaostaje grama soli isparavanjem(uparavanjem) vode iz 500 g rastvora masenog udela           2 %?

7.       Koliko je potrebno grama NaNO3 za pripremanje 2 dm3  rastvora koncentracije 1 mol/dm3?

8.       Koliko ima atoma vodonika u rastvoru NaOH mase 200g i masenog udela 2 %? 

9.    Izračunajte koncentraciju rastvora rastvora natrijum-sulfata koji se dobija kada 1,42 g ove soli          doda u 250 cm3 rastvora natrijum-sulfata koncentracije 0,1 mol/dm3. (Na2SO4)

10.    Koliko grama vode treba dodati u 200 g 2 % rastvora soli da bi se dobio rastvor čiji je maseni udeo 0,5 %?

11.    Koliko treba uzeti grama natrijum-nitrata za pripremanje 200 cm3  rastvora masenog udela

25 %, i gustine 1.02  g/cm3? (NaNO3)

12.    Koliko treba uzeti cm3 rastvora koncentrovane sumporne kiseline masenog udela 96 % i gustine 1,84 g/cm3, da bi se pripremilo 200cm3 rastvora sumporne kiseline masenog udela 20 % i gustine 1,42 g/cm3? Kolika je masa dodate vode?

13.    Izračunajte zapreminu 96% sumporne kiseline (gustine 1,84 g/cm3) potrebne za pripremanje 200  cm3 rastvora H2SO4 koncentracije 0,5 mol/dm3.

14.    Koliko iznosi maseni udeo rastvora koji se dobija mešanjem 200g 2% rastvora magnezijum-nitrata sa 400 g 4 % rastvora magnezijum-nitrata?

15.    Koliko iznosi koncentracija rastvora koji se dobija mešanjem 100 cm3 vode, 300 cm3 rastvora NaOH c=0,2 mol/dm3 i 600 cm3 rastvora NaOH c= o,5  mol/dm3?

16.    Koliko treba rastvoriti grama magnezijum-nitrata da bi se dobilo 500 cm3 rastvora masenog udela 0,2 i gustine 1,1 g/cm3?

17.    Na koji način bi pripremili rastvor kuhinjske soli mase 1kg i masenog udela 0,9 %?

18.    U domaćinstvu se koristi 9 % rastvor sirćetne kiseline poznat kao sirće. Koliko bi trebalo uzeti grama čiste sirćetne kiseline za pripremanje 500 g sirćeta? (CH3COOH)

19.    Ako se od 1 dm3 rastvora H2SO4  c=1 mol/dm3 uzme 100 cm3 i doda 100 cm3 vode, pa tako dobijeni rastvor dopuni tako da ukupna zapremina bude 1 dm3, od toga uzme 1 cm3 i opet razblaži tako da ukupna zapremina bude 1dm3. Koliko puta će se smanjiti koncentracija u odnosu na početni rastvor?

20.    Rastvorljivost supstance A na 20 °C iznosi 26, a  na 60 °C iznosi 54. Koliko će ove supstance iskristalisati hladjenjem 200g zasićenog rastvora sa 60 °C na 20 °C?

21.     Izračunaj rastvorljivost olovo-nitrata u vodi na 25 °C, ako se zna da se na toj temperaturi gradi zasićen rastvor tako što se 132 g Pb(NO3)2  rastvara u 250 g vode. 

22.     Koliko je potrebno grama CuSO4x 5H2O (kristalohidrat) i koliko grama vode za pripremanje 200 g 5 % rastvora CuSO4 (bezvodna so)?

 

14.3.10

26. A + 2B  C

 

polazne

u toku reakcije

ravnotežne

A

0,3

0,2

0,1

B

0,5

0,4

0,1

C

0

0,2

0,2

 

A         +          2B                    C

 x                     y                      0,2 mol

1mol                 2 mol                1 mol                                        x =  0,2 mol A u toku reakcije prelazi u C

                                                                                                y = 0,4 mol B u toku reakcije prelazi u C

Polazne koncentracije jednake su zbiru ravnotežnih i onih iz toka reakcije:

pa je [A] = 0,3 mol/dm3  , a [B] = 0,5 mol/dm3

 

27.

[H2] = 0,2 mol/dm3, [I2] = 0,1 mol/dm3 - polazne koncentracije

10 % * 0,1 mol/dm3 = 10/100 * 0,1 = 0,01 mol/dm3 - ona količina joda koja je u toku reakcije prešla u HI.

H2 + I2   2HI

  

 

polazne

u toku reakcije

ravnotežne

H2

0,2

0,01

0,18

I2

0,1

0,01

0,09

HI

0

0,02

0,02

H2        +          I2                      2HI

x                      0,01                  y         

1                      1                      2                      x = 0,01 mol H2 prešao u HI

                                                                        y = 0,02 mol HI nastao

ravnotežne koncentracije su: [H2] = 0,2 - 0,01 = 0,18 mol/dm3, [I2] = 0,1 - 0,01 = 0,09 mol/dm3 i

[HI] = 0 + 0,2 = 0,2 mol/dm3

 

28.

 

a) ravnoteža se pomera u smeru "ka vodoniku" a to je u levo,

b) ravnoteža se pomera u smeru "od amonijaka" a to je u levo,

c) ravnoteža se pomera u smeru manjeg broj čestica gasa,  a to je u desno,

d) ravnoteža se pomera u smeru egzotermne reakcije, a to je u desno, jer je rH manje od nule.

 

29. a) da bi ravnoteža išla u desno gde ima više gasa pritisak se mora smanjiti,

b) da bi ravnoteža išla u desno, u ovom primeru to je egzotermna reakcija, temperatura se mora smanjiti.

 

30.


21.

a) ν = k [NO]2 [ O2]

b) ν1 = k1[SO2]2 [ O2]                ν2 = k2[SO3]2

22. a) Na brzinu utiču koncentracija reaktanata, temperatura, priroda reaktanata, pritisak i zapremina (u slučaju gasovitih reaktanata), usitnjenost (površina čestica), mešanje, katalizatori, inhibitori.

b) k je ima uvek istu vrednost na odredjenoj temperaturi u slučaju odredjenih reaktanata, te zavisi od temperature i prirode reaktanata,

c) K je ima uvek istu vrednost na odredjenoj temperaturi u slučaju odredjenih reaktanata, te zavisi od temperature i prirode reaktanata,

d) hemijska ravnoteža može se poremetiti promenom koncentracije učenisnika reakcije, temperature i pritiska.

 

23.

brzina će se povećati devet puta.

 

24. ν = k [NO]2 [ O2]                 a) brzina se povećava dva puta, b) brzina se ne menja, jer se zbog NO brzina smanjuje četiri puta, a zbog O2 povećava četiri puta, tako da se uticaj poništava,

c) kada se pritisak u sudu poveća dva puta sve se koncentracije gasova povećavaju dva puta, ako se obe koncentracije povećaju dva puta brzina se povećava 22 * 2 puta, to jest 8 puta,

d) kada se zapremina smanji tri puta sve se koncentracije povećavaju tri puta, pa se brzina povećava 32 *3 = 27 puta.

25.        10 °C    20 °C                30 °C                40 °C

            ν          3 ν                    9 ν                    27 ν, pa se brzina povećava 27 puta.

Resenja3

14.
a) C + 1/2 O2 → CO
∆rH = ∆fH(CO) - ∆fH(C) - 1/2 * ∆fH(O2) = - 110 kJ/mol - 0 - 0 = - 110 kJ/mol

b) CO + 1/2 O2 → CO2,
∆rH = ∆fH(CO2) - ∆fH(CO) - 1/2 * ∆fH(O2) = - 393 kJ/mol - (-110 kJ/mol) - 0 = - 283 kJ/mol

c) CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O.
∆rH = ∆fH(CO2) + 2*∆fH(H2O) - ∆fH(CH4) - 2*∆fH(O2)

= - 393 kJ/mol + 2*(- 285 kJ/mol) - (-57 kJ/mol) - 0 = - 906 kJ/mol


15.
a) sagorevanje je uvek egzotermna promena,
b) za isparavanje vode potrebno je dovesti toplotu pa je to endotermna promena,
c) za fotosintezu potrebna je sunčeva svetlost pa je to endoterman proces,
d) kondenzacija vodene pare je proces suprotan od isparavanja (koje je endotermno) pa se može zaključiti da je kondenzacija egzoterman proces (stvaraju se veze izmedju čestica vode u vodenoj pari i ona postaje tečnog agregatnog stanja).

16. 2Al + 3/2 O2 → Al2O3 ∆rH = ─ 1670 kJ/mol
 13,5 g                                           x kJ
 2*27 g                                          1670kJ                                           x = 417,5 kJ

17. NH3 → 1/2 N2 + 3/2 H2                 ∆rH = ? (prvo se mora izračunati ova vrednost!!!)
  3 mol                                                         x kJ 
 1 mol                                                          ? (90 kJ) x = 270 kJ

∆rH = 1/2 * ∆fH(N2) - 3/2 * ∆fH(H2) - ∆fH(NH3) = 0 + 0 - (- 90 kJ/mol) = 90 kJ/mol

18. CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O                  ∆rH = ?
 3,2 g                                                                 18 kJ
 16 g                                                                     x kJ                    x = 90 kJ, pa je ∆rH =  90 kJ/mol
(negativna je vrednost standardne entalpije reakcije jer u zadatku piše da se oslobadja toplota, to jest da je reakcija sagorevanja)

19. CO + 1/2 O2 → CO2,                          ∆rH = ?
 2,8 g                                                           28,3 kJ
 28 g                                                               x kJ                      x = 283 kJ PA JE ∆rH =  283 kJ/mol
iz ∆rH na osnovu izraza može se izračunati ∆fH(CO) koje se traži u zadatku!
∆rH = ∆fH(CO2) - ∆fH(CO) - 1/2 * ∆fH(O2)
pa je
∆fH(CO) = = ∆fH(CO2) - ∆rH - 1/2 * ∆fH(O2) = - 393 kJ/mol - (-283 kJ/mol) - 0 = - 110 kJ/mol

20. a) egzotermna reakcija


b) endotermna reakcija


Resenja2

 

8. 2H2 + O2  → 2H2O

     x g     1,12 dm3

     4 g       22,4 dm3                               x = 0,2 g

 

9. 2Mg + O2  → 2MgO

     4,8 g               x g

     2*24 g              2 *40 g                     x = 8 g

 

10.        4Li + O2       2Li2O

             x g                   6 g

             4*7 g              2 *30 g              x = 2,8 g Li

           

            4Li + O2       2Li2O

                      y g           6 g

                     32 g         2 *30 g             y = 3,2 g O2

 

11. 2H2 + O2            2H2O

    10 g     10 g              x g

     4 g       32 g             36 g                  x1 = 90 g,          x2 = 11,25 g

 

Rešenje je x2 = 11,25 g.

 

Vodonik je u višku.

               2H2   +          O2               2H2O

               x g                 10 g                 

                4 g                32 g                  x = 1,25 g

U sudu je bilo 10 g, izreagovalo je 1,25 g vodonika, a u višku je 10 - 1,25 = 8,75 g

 

12.

            2Mg     +          O2               2MgO

               2,4 g              2,24 dm3           x g

            2*24 g              22,4 dm3            2*40 g              x1 = 4 g                        x2 = 8 g

Rešenje je x1= 4 g.

Kiseonik je u višku.

            2Mg     +          O2               2MgO

               2,4 g              x dm3   

            2*24 g              22,4 dm3                        x = 1,12 dm3

U sudu je bilo 2,24 dm3 , izreagovalo je 1,12 dm3 . Višak je 2,24 dm3 - 1,12 dm3 = 1,12 dm3.

U zadatku se traži masa viška, pa se 1.12 dm3 pa se mora preračunati:

O2        -           O2

1,12 dm3           x g

22,4 dm3           32 g                  x = 1,6 g

 

13.

Na2O  +   H2SO4       Na2SO4   +     H2O

x g            0,5 mol

62 g          1 mol                                    x = 32 g